PROGRAM DZIAŁANIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PIĄTNICA

Program działania B.P. Gm. Piatnica na lata 2021-2026

więcej

Ogłoszenie

  Kierownik Biblioteki Publicznej gminy Piątnica

  Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko – główny księgowy w wymiarze 1/5 etatu

Nazwa i adres jednostki :

Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica, ul. Szkolna 25

18-421 Piątnica Poduchowna

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania :

 Wymagania niezbędne

1) jest obywatelem polskim,

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

4) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5) posiada wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym,


więcej

RODO Klauzula informacyjna dla użytkownika biblioteki

RODO Klauzula informacyjna dla użytkownika biblioteki

Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuje, że:


więcej