Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarza

Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica ogłasza nabór na stanowisko: Młodszy bibliotekarz . Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica Filia w Jeziorku

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • Wykształcenie (licencjat) / o kierunku bibliotekarskim, pedagogicznym;
 • Ogólna wiedza z zakresu literatury
 • Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • Zdolności animacyjne

więcej

PROGRAM DZIAŁANIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PIĄTNICA

Program działania B.P. Gm. Piatnica na lata 2021-2026

więcej

Ogłoszenie

  Kierownik Biblioteki Publicznej gminy Piątnica

  Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko – główny księgowy w wymiarze 1/5 etatu

Nazwa i adres jednostki :

Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica, ul. Szkolna 25

18-421 Piątnica Poduchowna

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania :

 Wymagania niezbędne

1) jest obywatelem polskim,

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

4) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5) posiada wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym,


więcej

RODO Klauzula informacyjna dla użytkownika biblioteki

RODO Klauzula informacyjna dla użytkownika biblioteki

Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuje, że:


więcej

Działalność biblioteki

Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica ma na celu zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 Do zadań biblioteki należy :

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
 2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
 3. organizowanie czytelnictwa oraz zapewnienie obsługi bibliotecznej osób niepełnosprawnych;
 4. organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i regionu ;
 5. badanie potrzeb czytelniczych i ich zaspokajanie w miarę posiadanych środków finansowych ;
 6. prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej oraz współdziałanie z archiwami w tym zakresie ;
 7. prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej;
 8. tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych ;
 9. zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z usług informatycznych;
 10. współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz z innymi instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i edukacji oświatowo-kulturalnej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 11. współpraca ze środowiskiem twórców i artystów oraz z organizacjami pozarządowym w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury;
 12. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
 13. prowadzenie sprawozdawczości określonej przepisami prawa.

więcej