Działalność biblioteki

Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica ma na celu zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 Do zadań biblioteki należy :

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
 2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
 3. organizowanie czytelnictwa oraz zapewnienie obsługi bibliotecznej osób niepełnosprawnych;
 4. organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i regionu ;
 5. badanie potrzeb czytelniczych i ich zaspokajanie w miarę posiadanych środków finansowych ;
 6. prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej oraz współdziałanie z archiwami w tym zakresie ;
 7. prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej;
 8. tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych ;
 9. zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z usług informatycznych;
 10. współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz z innymi instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i edukacji oświatowo-kulturalnej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 11. współpraca ze środowiskiem twórców i artystów oraz z organizacjami pozarządowym w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury;
 12. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
 13. prowadzenie sprawozdawczości określonej przepisami prawa.