Ogłoszenie

  Kierownik Biblioteki Publicznej gminy Piątnica

  Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko – główny księgowy w wymiarze 1/5 etatu

Nazwa i adres jednostki :

Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica, ul. Szkolna 25

18-421 Piątnica Poduchowna

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania :

 Wymagania niezbędne

1) jest obywatelem polskim,

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

4) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5) posiada wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym,

II. Wymagania dodatkowe:

1. Preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku w księgowości i rachunkowości w jednostkach budżetowych min. 4 lata

2. Znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska w szczególności:

a) struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,

b) ustawy o samorządzie gminnym i przepisów instytucji kultury

c) ustawy o rachunkowości,

d) ustawy o finansach publicznych

f) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

h) ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3. Znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej.

4. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność i systematyczność.

5. Znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem programów finansowo – księgowych: program kadrowo-płacowy -„groszek”, program księgowy – „groszek”, program płatności bankowych – „Płatnik „ (sprawozdawczość budżetowa)

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) curriculum vitae (ze zdjęciem),

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie dowodu osobistego,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

7) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

8) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystania z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

11) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym do zatrudnienia na ww. stanowisku,

12) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Kserokopie składanych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

2. Prowadzenie spraw płacowych pracowników biblioteki.

3. Załatwianie spraw związanych ze zgłaszaniem pracowników do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, wyrejestrowywanie, sporządzanie comiesięcznych deklaracji w programie Płatnik i przekazywanie elektronicznie w ustalonym terminie do ZUS.

4. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i odprowadzaniem podatku dochodowego.

5. Obsługa finansowo-księgowa wydatków bieżących i inwestycyjnych.

6. Terminowe dokonywanie opłat przelewów od płac, rachunków, faktur.

7. Zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych do terminowej ewidencji księgowej.

8. Zorganizowanie księgowości kalkulacji i sprawozdawczości finansowej i statystycznej zgodnie z przepisami.

9. Dysponowanie środkami finansowymi (budżetowymi i pozabudżetowymi) zgodnie z obowiązującym prawem finansowym.

10. Organizacja ewidencji składników majątkowych, racjonalne gospodarowanie tymi składnikami.

11. Sporządzanie sprawozdań z planu rzeczowego i finansowego oraz planów finansowych

12. Współpraca z Urzędem Skarbowym i Urzędem Gminy.

V. Informacje dodatkowe.

1) Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 1/5 etatu; praca przy komputerze, pierwsza umowa na czas określony na okres 6 miesięcy.

2) Miejsce pracy –Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica

3) Gotowość do podjęcia pracy od 1 kwietnia 2020 r. roku z możliwością przesunięcia terminu z uwagi na potrzeby pracodawcy.

4) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Publicznej Gminy Piątnica w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest 0%.

Dokumenty należy składać osobiście w Bibliotece Publicznej Gminy Piątnica, lub przesłać na adres Biblioteka Publiczna gminy Piątnica, ul. Szkolna 25 w terminie do dnia 12 marca 2020 r. do godz. 12:00. z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Bibliotece Publicznej Gminy Piątnica”.

Terminem wiążącym jest data wpływu do biblioteki, a nie data nadania.

VI. Postępowanie konkursowe.

1) Aplikacje, które wpłyną do biblioteki po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.