RODO Klauzula informacyjna dla użytkownika biblioteki

RODO Klauzula informacyjna dla użytkownika biblioteki

Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuje, że:


więcej

Działalność biblioteki

Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica ma na celu zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 Do zadań biblioteki należy :

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
 2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
 3. organizowanie czytelnictwa oraz zapewnienie obsługi bibliotecznej osób niepełnosprawnych;
 4. organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i regionu ;
 5. badanie potrzeb czytelniczych i ich zaspokajanie w miarę posiadanych środków finansowych ;
 6. prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej oraz współdziałanie z archiwami w tym zakresie ;
 7. prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej;
 8. tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych ;
 9. zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z usług informatycznych;
 10. współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz z innymi instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i edukacji oświatowo-kulturalnej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 11. współpraca ze środowiskiem twórców i artystów oraz z organizacjami pozarządowym w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury;
 12. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
 13. prowadzenie sprawozdawczości określonej przepisami prawa.

więcej

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej jest to ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 782)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68), zastępujące rozporządzenie z dnia 17 maja 2002 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 526).

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, podmioty władzy publicznej zostały zobowiązane do utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej, który jest „urzędowym publikatorem teleinformatycznym”. BIP tworzy się w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. BIP istnieje zatem jedynie w formie elektronicznej. Oznacza to m.in. stałą dostępność do informacji – z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.


więcej