RODO Klauzula informacyjna dla użytkownika biblioteki

RODO Klauzula informacyjna dla użytkownika biblioteki

Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuje, że:

Administrator danych osobowych: Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica, 18-421 Piątnica,

  1. Szkolna 25, tel. 86 219-27-06, email: bpgpiatnica@wp.pl

Inspektor Ochrony Danych: ochronadanych@gminapiatnica

Cel i podstawa prawna przetwarzania: Dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań biblioteki, w tym działalności kulturalnej i sprawozdawczości statystycznej. Przetwarzanie odbywa się za zgodą osoby, której dane są przetwarzane lub w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze albo realizacji umowy.

Obowiązek podania danych: Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie obowiązujących aktów prawnych, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi publicznej.

Źródło pochodzenia danych: Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą.

Odbiorcy danych: Dane nie zostaną przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że tak stanowić będą przepisy prawa. Dane zostaną udostępnione upoważnionym pracownikom Administratora oraz innym upoważnionym na mocy ustaw lub umów międzynarodowych w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub realizacji umowy np. firmie informatycznej.

Okres przetwarzania danych osobowych: Ww. dane będą przechowywane zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentacji urzędowej i dokumentacji wydarzeń kulturalnych, jednak nie dłużej niż to będzie konieczne.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Osoba, której dane dotyczą ma prawo do informacji i dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ma prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do informacji o źródle pochodzenia danych, jeśli nie pochodzą od danej osoby.

Profilowanie i automatyzm decyzji: Dane osobowe przetwarzane w Bibliotece Publicznej Gminy Piątnica nie są profilowane, ani nie stosuje się wobec nich automatyzmu decyzji.